Puunjalostus15.04.2010

Vanerilla kulkee

Vaneria pakettiauton verhoiluna

Vaneria pakettiauton verhoiluna.

Koskisen Oy:n vaneritehtaalla on jo vuosien ajan ollut vahva jalan¬sija niin kevyen kuin raskaankin kuljetuskaluston valmistajien keskuudessa. Tehdas tunnetaan laadukkaana ja täsmällisenä tavarantoimittajana, joka kehittää tuotteitaan jatkuvasti asiakkaidensa ehdoilla.

Kuljetusvälineet jaetaan raskaisiin ja kevyisiin pääasiassa niiden painon perus­teella. Kevyitä ovat kaikki alle 3500 kg painavat kuljetusvälineet aina pakettiau­toistahevostrailereihin ja henkilöautojen peräkärryihin. Raskaisiin taas lukeutuvat niin laivat, junat, bussitkuorma-autot kuin täysperävaunulliset rekatkin.

Vaneria on käytetty kuljetusvälineiden lat­tioissa ja seinissä jo pitkään. Vanerin etuna moneen muuhun materiaaliin nähden on sen iskunkestävyys, lujuus, tiiviys, työstettä­vyys ja monikäyttöisyys. Lisäksi se jäykistää erittäin hyvin rakenteita. Raskaan kaluston kohdalla tärkeintä on vanerin paino-lujuus-suhde. Kevyissä taas esiin nousee ennen kaikkea mekaaninen kestävyys, erilaisten kiinnitysten mahdollistaminen, kosteudenkesto ja äänieristys.

Vanerin kosteudenkestävyys lähtee liikkeelle sen valmistustavasta, liimauksesta. Valmistuksessa käytetään sään ja keittä­misen kestävää fenolihartsiliimausta, joka täyttää ulkovanereille asettamat vaatimuk­set. Lisäksi asiaan vaikuttaa vettä hylkivä pinnoite, joka on helppo pitää puhtaana.

Tuotteita eri tarkoituksiin

Koskisen vaneritehtaan tuotannossa on jo vuosia ollut KoskiSound-levy, jossa va­nereiden väliin on puristettu ääntä eristä­vä ja pehmentävä kumimatto. KoskiSound on erityisen hyvä ilmaäänien vaimentaja, mutta sillä on myös tiettyjä runkoäänen vaimennusominaisuuksia etenkin matalis­sa lämpötiloissa. Tällaista levyä käytetään erityisesti junissa, linja-autoissa ja laivan kansissa.

Seiniin käytettävät vanerit ovat melko ohuita, 4-6,5 mm paksuisia ja niihin on tarjolla useita eri värivaihtoehtoja. Lattioiden minimipaksuus kevyissä kuljetusvälineissä on useimmiten 9-12 mm, raskaissa huomattavasti enem­män, jopa 30 mm tai tilauksen mukaisesti tätäkin enemmän.

Monta muuttujaa

Vaneri valitaan aina kuljetusvälinekohtai­sesti kuormasta ja vaaditusta kantavuu­desta riippuen. Valinnan avuksi laaditusta vanerinvalmistajien käytössä olevasta käsikirjasta käy ilmi esimerkiksi se, mitä kukin levy kestää, millaisen tuennan se tarvitsee ja kuinka paksun levyn mikäkin jänneväli vaatii.

Koskisen vaneritehdas tekee jatkuvaa yh­teistyötä asiakkaidensa kanssa tuotteiden ja niiden laadun parantamiseksi. Levyssä on periaatteessa kolme teknistä osa-aluet­ta; itse levy, pinnoite ja sen paksuus sekä pinnoitteen kuviot, joita voidaan varioida tarpeen mukaan. Levyn paksuudella ja vii­lujen asettelulla vaneriin saadaan vahvuut­ta käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Pinnoitteiden erilaisilla kuvioinneilla pyri­tään vähentämään lattialevyn liukkautta ja lastauksen aiheuttama melutasoa. Pinnoit­teiden värit taas ovat pitkälti makuasia, mutta Koskisella on pyritty pitäytymään hillityissä ja siisteissä väreissä. Itse pinnoi­temateriaaleilta vaaditaan ennen kaikkea kestävyyttä.

- Etsimme jatkuvasti erilaisia värejä ja materiaaleja sekä testaamme pinnoite­yhdistelmiä, kertoo vaneriteollisuuden tuotekehityspäällikkö Riitta Ahokas, ja toteaa lisäksi, että raskaalle kuljetusväli­neteollisuudelle avaintekijöitä kestäviin lat­tioihin ovat vanerin rakenne ja sitä kautta saavutettava lujuus ja jännevälit. Kevyissä puolestaan esiin nousee myös visuaalisuus.

Jyräystestilaitteistolla voidaan mitata esimerkiksi pinnoitteen ja levyn jyräyksen kestoa, jolloin trukkia jäljittelevään lait­teeseen lastataan erilaisia kuormia ja sitä liikutetaan levyn pintaa pitkin. Esimerkiksi KoskiTrailer-levyn kohdalla jyräys-luku on 8000. Kuormankeston lisäksi huomiota on kiinnitetty pinnoitteisiin, joita on niin ikään testattu monipuolisesti. Taber-arvo kertoo, kuinka paljon kukin pinnoite kestää hanka­usta. Kovan kulutuksen lattioihin tarkoite­tulla KoskiTrailerilla tämän luku on 5000 R.

Onnistuminen on monesta kiinni

Riitta Ahokas kertoo vaneriteollisuuden ti­lanteen olevan tällä hetkellä hyvä ja nostaa Koskisen tehtaan kilpailueduksi palvelun ja sen joustavuuden ohella myös valikoiman sopivuuden käyttökohteeseen.

- Pyrimme aina mahdollisimman asiakas­kohtaiseen tuotantoon. Kannattaakseen tämä vaatii toki riittävän suuret volyymit.

Hän kertoo, että vanerikaupassa kriittisiä pisteitä riittävän levykoon lisäksi ovat oikeanlaiset pinnoitteet ja levyn suoruus sekä mahdollisten työstöjen oikeellisuus. Ahokkaan mukaan Koskisella näissä osa-alueissa on onnistuttu ja vaneritehtaan lippulaiva, suuri NewSize-levy avasi ovet lopullisesti kuljetusvälineteollisuuden pariin.