Konserni15.09.2010

Koskisen lämpenee vihreällä energialla

Koskisen oma voimalaitos sijainti on keskeinen, taustalla vaneritehdas.

Koskisen oma voimalaitos sijainti on keskeinen, taustalla vaneritehdas.

Vuonna 2009 Koskisen Oy:n omassa lämmöntuotannossa lämpö tuotettiin 94 prosenttisesti biopolttoaineilla. 2000-luvun investoinneilla biopolttoaineiden osuutta on saatu kasvatettua peräti 20 prosentilla. Biopolttoaineilla on korvattu polttoöljyn käyttöä.

Koskisen Oy:n viime vuosina tekemät mittavat investoinnit energiantuotantoon ja päästöjen vähenemiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi yhtiön kokonaispäästöihin: voimalaitosten hiukkaspäästöt ovat viimeisten mittausten mukaan peräti 86 % prosenttia alhaisemmat ympäristöluvan sallimiin viitearvoihin verrattuna ja vuositasolla hiukkaspäästöt ovat pudonneet 87 tonnista 8 tonniin. Myös rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet 2000-luvun investointien myötä 102 tonnista 17 tonniin vuodessa.

- Ympäristöasioiden parissa työskenteleminen on jatkuvaa. Tälläkin hetkellä selvitämme mm. Hirvensalmen yksikön hautomovesien puhdistamiseen ja viemäröintiin liittyviä seikkoja sekä suunnittelemme Järvelän lautatarhan alueen hulevesien ohjausta pois pohjavesialueelta, varatoimitusjohtaja Markku Lähteenmäki kertoo.

Investointeja ympäristön hyvinvointiin

Vuonna 2007-2008 toteutetulla lastulevytehtaan höyryputki-investoinnilla, jolla biovoimalan höyryä hyödynnetään puristimien lämmityksessä, pystytään pienentämään öljyn osuutta lämpöenergian tuotannossa edelleen.

Investoimalla biovoimalaitoksiin, savukaasujen puhdistustekniikkaan sekä lastun kuivauksen savukaasujen puhdistuslaitteisiin, Koskisen energiantuotannon hiukkas-, rikkidioksidi- ja fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöt ympäristöön ovat vähentyneet merkittävästi.

Tuotannon sivutuotteista suuri osa hyödynnetään itse. Lastulevyteollisuuden puuraaka-aineena hyödynnetään saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteita.

- Tuotantoprosessissa kaikki prosessiin syötettävä raaka-aine päätyy tuotteeseen lukuun ottamatta hiomapölyä, joka hyödynnetään prosessin alkupäässä lähestulkoon ainoana kuivausenergian lähteenä, lastulevyteollisuuden johtaja Matti Yli-Savola selventää.

Koskisen toiminta on sertifioitua

Koskisen Oy:ssä on jo vuodesta 1995 alkaen käytetty toimintojen varmistamiseen ISO 9002 laatujärjestelmää, mikä on nykyään sertifioitu ISO 9001 vaatimusten mukaiseksi. Ympäristöjärjestelmä on turvallisuusjärjestelmän tavoin rakennettu osaksi Koskisen toimintajärjestelmää. Ympäristöasioiden hoitoa parannetaan jatkuvasti. Tavoitteena on, että yhtiön toiminta ja tuotteet täyttävät viranomaisten määrittävät tavoitteet kirkkaasti ja että yhtiössä tehdään ilmastonmuutosta hidastavia toimenpiteitä.

Koskisen ympäristöjärjestelmälle myönnettiin standardin ISO 14001 mukainen sertifikaatti ensimmäisenä mekaanisen metsäteollisuuden yrityksenä Suomessa vuonna 1997.